Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser

 

Læs vores forretningsbetingelser, ydelsesblad og databehandleraftale: 

Forretningsbetingelser 

Ydelsesblad for regnskabs-og bogføringsydelser

Databehandleraftale

 

Read our business conditions for working collaboration (English translations):

Business terms & conditions

Service desciption

Data processing agreement

 

Đọc điều kiện hợp tác kinh doanh với chúng tôi (Bản dịch tiếng Việt):

Điều kiện kinh doanh dịch vụ

Chi tiết dịch vụ

Thỏa thuận xử lý dữ liệu